• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนป…

09-01-2019 Hits:7 ข่าวส่งเสริมการเกษตร Super User - avatar Super User

 ประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี2562 นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า วิสาหกิจชุมชน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาฯ รับผิดชอบการจดทะเบียน จำแนกรายละเอียด ประเมินศักยภาพ และประสานให้หน่วยงานภาคีที่มีภารกิจเกี่ยวข้องดูแล เพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริมเป็นไปตามความประสงค์ของแต่ละวิสาหกิจชุมชนนั้น ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้ง เรื่องการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 โดยให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถต่อทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 1-30 มกราคม 2562 ณ ที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอที่จดทะเบียน โดยทำการยื่นแบบคำขอดำเนินกิจการต่อ (แบบ สวช.03) และแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน พร้อมทั้งแสดงเอกสารสำคัญ จำนวน 7...

Read more

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์